منِ دیگر، مجموعه یادداشت‌های من درباره «حال خوب»، زندگی، اندیشه‌ها و تجربیات غیرکامپیوتری است.

دی ۱۳۹۷

آذر ۱۳۹۷

آذر ۱۳۹۷

آبان ۱۳۹۷