منِ دیگر

منِ دیگر، مجموعه یادداشت‌های من درباره «حال خوب»، زندگی، اندیشه‌ها و تجربیات غیرکامپیوتری است.

تیر ۱۳۹۷

خرداد ۱۳۹۷

اردیبهشت ۱۳۹۷

اردیبهشت ۱۳۹۷

اسفند ۱۳۹۶