درس ۳- تهیه فهرست داشته ها

فهرست داشته ها

بسیاری از افراد در شروع کسب و کار خود، گمان می کنند که هیچ سرمایه اولیه ای ندارند و به همین دلیل کار را شروع نمی کنند. با تهیه فهرست داشته ها متوجه خواهید شد که بیش از آنچه گمان می کنید سرمایه و ثروت اولیه دارید. در این ویدئو درباره اهمیت فهرست داشته ها … Read more

WhatsApp chat