منِ دیگر

منِ دیگر، مجموعه یادداشت‌های من درباره «حال خوب»، زندگی، اندیشه‌ها و تجربیات غیرکامپیوتری است.

اردیبهشت ۱۳۹۶

فروردین ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۵